"Biedronki"


 

Założenia programowe:

 

W roku szkolnym 2014/2015 proces wychowawczo - dydaktyczny przebiega zgodnie z założeniami Podstawy Programowej, Programu Wychowania Przedszkolnego i Planów Miesięcznych.

 

Ponadto realizowane są zajęcia z wykorzystaniem programu autorskiego:

- "Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej, zdrowia i BHP".

 

Zajęcia w kółkach zainteresowań:

Dzieci z grupy "Biedronki" uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań: zajęcia w kółku plastycznym, zajęcia z rytmiki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z elementami metody I. Majchrzak.

 

Ciekawe formy pracy:

  • prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik,
  • teatrzyki kukiełkowe, inscenizacje, zagadki obrazkowe i słowne,
  • zabawy ruchowe, taneczne, tematyczne, dydaktyczne,
  • malowanie dziesięcioma palcami,
  • organizacja uroczystości,
  • praca indywidualna, zespołowa, praca z całą grupą.


Metody:

elementy metody: P. Denissona, C. Orffa, W. Sherborne, Klanzy.

Biorąc pod uwagę, że do grupy uczęszczają dzieci w różnym wieku konieczne jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz dostosowanie zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Należy patrzeć na każde dziecko inaczej, rozróżniać treści, dostosowywać zajęcia w sposób twórczy, po to aby każde dziecko opanowało jak najwięcej i nabywało nowe umiejętności na miarę swoich możliwości. Podczas zajęć korzystamy z komputera, projektora (zabawy dydaktyczne, oglądanie bajek dydaktycznych). Staramy się prowadzić zajęcia tak by były one atrakcyjne i ciekawe dla wszystkich dzieci.

 

Aktualności:

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:- Festyn: "Święto pieczonego ziemniaka", - "Wizytę na poczcie", - "Wyjście do piekarni", - "Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych", - "Andrzejki", "Święto Pluszowego Misia", - "Spotkanie z Górnikiem", - "Spotkanie z Mikołajem", - "Spotkanie przy choince", - "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka", - "Walentynki", - "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty", - "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 


 "BIEDRONKI" 

 

TEMATYKA REALIZOWANYCH ZAJĘĆ - WRZESIEŃ 2014 R.

 

Tydzień: od 01.09.2014 r. do 05.09.2014 r. „Mój kolega, moja koleżanka - Kodeks przedszkolaka”

1. „Poznajmy się” – zaśpiewanie piosenki „Podaj proszę swoje dłonie” (KLANZA), powitanie dzieci uściskiem dłoni, zabawy z rozpoznawaniem głosów, wyklaskiwanie imion dzieci, bhp.

2. „Kodeks przedszkolaka” – wdrażanie do podporządkowania się regułom obowiązującym w grupie, wyrabianie poczucia odpowiedzialności wobec siebie i innych.

1. Zapoznanie z kolejnymi etapami mycia rąk, zwrócenie uwagi na sytuacje wymagające konieczności częstego mycia rąk (np.: wyjście z toalety, pobyt na podwórku) na podstawie piosenki „Mydło lubi zabawę” (zb. wł.).

2. „Dni tygodnia” – rozumienie znaczenia słowa tydzień, poznanie nazw dni tygodnia i ich zapisu graficznego.

1. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw II (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.).

2. „Dzień w przedszkolu” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy na tekturze z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (klej, taśma klejąca, sznurek, wełna itp.).

1. „Kalendarz” – zapoznanie z kalendarzem, omówienie zasad jego zastosowania.

2. „Kalendarz przedszkolaka” - wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie mowy i myślenia, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie sprawności manualnych.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu dla dzieci 4 - 5 letnich (zb. wł.).

2. „Kącik przyrody w naszej sali” –  kształtowanie nawyków dbania o rośliny, zapoznanie z potrzebami i wymaganiami roślin.

 

Tydzień: od 08.09.2014 r. do 12.09.2014 r. „Wspomnienia z wakacji”

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.).

2. „Wakacyjne wspomnienia” – zapoznanie z różnymi środkami lokomocji (samochód, pociąg, samolot, prom), naśladowanie środków lokomocji – rozwijanie umiejętności słuchania, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

1. „Wakacyjne skarby” – podróż statkiem na wyspę skarbów w poszukiwaniu zapachu morskiej wody, alg, szumu muszelek, bursztynów (itp.)  wg  opowiadania N., rozwijanie umiejętności słuchania, obserwowanie, naśladowania przedstawianych czynności.

2. „Wspomnienia z wakacji” - rysowanie skarbów znajdujących się na wyspie, wykonanie pracy plastycznej.

1. „Wakacyjne skarby” – przeliczanie wakacyjnych skarbów, rozpoznawanie dwóch różnic ilościowych w zbiorze, rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, rozwijanie aktywności twórczej.

2. „Wakacyjna podróż” – wykonanie żaglówki z użyciem orzecha, wykałaczki i materiału. Rozwijanie sprawności manualnej.

1. Ćwiczenia artykulacyjne  mięśni warg, języka na podstawie wiersza J. Chrzanowskiej „Na rybach” – zachęcanie do wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych.

2. Słuchanie piosenki „Cztery kółka”, umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

1. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (IV) (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.).

2. Inscenizacja opowiadania D. Gellner „Światła sygnalizatora”, zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

 

„Jestem dyżurnym” Tydzień: od 15.09.2014 r. do 19.09.2014 r.

1. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw I (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.) (wg. Kalendarz Przedszkolaka – Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć - PWN).

2. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „O co dbają dyżurni” połączone z wprowadzeniem dyżurów przy posiłkach. Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza recytowanego przez N. Omówienie zasad pełnienia dyżurów: pilnowanie porządku w kącikach tematycznych, w łazience.

1. „Dyżurny” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, rozumienie roli dyżurnego, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.

2. „Co mam w worku?” wyszukiwanie (spośród 3) naczynia, którego nazwę N. wymawia sylabami i określanie do czego służy, zapoznanie ze sposobem nakrywania do stołu oraz z przedmiotami wchodzącymi w skład zastawy stołowej, przeliczanie przedmiotów.

1. „Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych z elementami jogi” (zb. wł.).

Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej. Usprawnienie technik prawidłowego oddychania, kształtowanie prawidłowej postawy, przestrzeganie poleceń nauczyciela, bhp.

2. Utrwalenie wiedzy na temat przedszkola, rozumienie zasad obowiązujących w przedszkolu, wykonanie pracy plastyczno – technicznej pt.: „Kodeks przedszkolaka”.

1. „Jestem dyżurnym” – wizytówka przedszkolaka, praca plastyczna wg wzoru z gotowych elementów, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnych.

2. „Już jesień” – składanie darów jesieni w kąciku przyrody, dokonywanie obserwacji środowiska przyrodniczego, wyznaczenie dyżurów w kąciku przyrody.

1. „Podstawowe  zasady bhp w przedszkolu” – historyjka obrazkowa. Poznawanie zasad warunkujących bhp, uwrażliwienie na konieczność przechodzenia przez ulicę w wyznaczonym miejscu, spacer alejami wokół przedszkola, zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne, bhp.

2. Zapoznanie z treścią piosenki „Bezpieczni rodzice i bezpieczne dzieci” – wdrażanie do uważnego słuchania. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce, bhp.

 

„Zbliża się jesień” Tydzień: od 22.09.2014 r. do 26.09.2014 r.

1. „Idzie jesień” – inscenizacja wiersza T. Kubiaka, zainteresowanie dzieci treścią wiersza oraz charakterystycznymi cechami jesieni, rozwijanie pamięci odtwórczej.

2.  „Malowała jesień” – rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych podczas nauki piosenki.

1. „Zestaw ćwiczeń gimnastycznych”- Nr II wg H. Trawińskiej „Zabawy rozwijające dla małych dzieci”. Metoda zabawowo-naśladowcza, wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy w przysiadzie podpartym, czworakowaniu, rozwijanie aktywności ruchowej.

2. „Jesienne dary” - doskonalenie posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5.

1. „Zestaw ćwiczeń  gimnastycznych”  (zb. wł.). Nabywanie umiejętności swob. poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej. Usprawnienie technik prawidłowego oddychania, kształt. prawidłowej postawy, przestrzeganie poleceń nauczyciela, bhp.

2. „Jesienne dary” – zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni w czasie spaceru, dokonywanie obserwacji środowiska przyrodniczego.

1. Zapoznanie z zachowaniem jeża i jego zwyczajami na podstawie opowiadania H. Bechlerowej „Kolczatek”. Wdrażanie do uważnego słuchania i swobodnych wypowiedzi.

2. „Jesienny bukiet” – malowanie szablonu liści farbą plakatową, wspólne tworzenie kompozycji w wazonie, uwrażliwienie dzieci na dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, nabywanie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą.

1. Zapoznanie z zachowaniem jeża i jego zwyczajami na podstawie opowiadania.

2. „Jesienny bukiet” – malowanie szablonu liści farbą plakatową, wspólne tworzenie kompozycji w wazonie, uwrażliwienie dzieci na dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, nabywanie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą.

 

„Zawód  listonosz” - Tydzień: od 29.09.2014  r. do 30.09.2014 r.

1.  „Listonosz” (zb. wł.)” – zabawy przy piosence , umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

2.„Praca listonoszu” – zapoznanie z pracą listonosza na podstawie wiersza B. Lewandowskiej (zb. wł.), wzbogacenie wiadomości i słownika dzieci. Dostrzeganie użyteczności pracy lludzi z bliskiego otoczenia.

1.  „Listonosz” (zb. wł.)” – zabawy przy piosence, umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

2. „Praca listonosza” – zapoznanie z pracą listonosza na podstawie wiersza B. Lewandowskiej (zb. wł.), wzbogacenie wiadomości i słownika dzieci. Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi z bliskiego otoczenia.